top of page
  • Writer's pictureminnakirsi

Symbolisaatiokyky: avain mieleemme ja itseilmaisuun

Päivitetty: 19. syysk. 2023
Oletko koskaan pysähtynyt ajattelemaan, miksi liikennevalojen punainen tulkitaan yhdellä tavalla ja vihreä täysin toisella? Tai miksi kirjainyhdistelmä "kukka" herättää mielessäsi kuvan kauniista, värikkäästä kasvista? Nämä ovat esimerkkejä siitä, kuinka mieli jatkuvasti tiedostamatta käyttää sekä kollektiivisia että henkilökohtaisia symboleja ymmärtääkseen ja selittääkseen maailmaa ympärillään.


Ihmisen symbolisaatiokyvyn merkitystä ei voi liikaa korostaa. Se on ollut keskeinen tai kenties keskeisin tekijä ihmislajin menestyksessä ja kulttuurisen monimuotoisuuden luomisessa. Inhimillinen elämä, kommunikaatio, yhteiskunnallinen toiminta, kaikki tieteen, taiteen ja filosofioiden edistysaskeleet ovat seurausta ihmisen kyvystä luoda abstraktioita ja käsitteitä - siis symboleja, joilla hahmottaa, järjestää ja käsitteistää psyykettään sekä ympäröivää ilmiömaailmaa.


Kollektiivisia, siis yhteisesti sovittuja tai ymmärrettyjä symboleja ovat esimerkiksi kieli ja sen ilmaisut, lait, kalenterit, kellonajat, raha, matematiikka, liput, logot, emojit, lahjat jne. Kollektiiviset symbolit mahdollistavat tiedon ja tunteiden välittämisen ilman sanoja. Ihmisen sisäistä maailmaa hahmottavia symboleja ovat esimerkiksi unet, mielikuvat, elekieli, taide, uskonnot, rituaalit, tunteiden hallinnan symboliset mielikuvat jne. Tätä mielen kykyä luoda, ymmärtää ja jakaa abstrakteja symboleja kutsutaan symbolisaatiokyvyksi.


Symbolisaatiokyky - taito joka loi maailmamme


Symbolisaatiokyky on tärkeä taito, joka mahdollistaa monimutkaisten ajatusten, tunteiden ja kokemusten ilmaisun ja ymmärtämisen. Se on olennainen osa ihmisen kulttuuria, itsetuntemusta ja luovuutta, ja se auttaa meitä jäsentämään maailmaa ja ymmärtämään itseämme syvemmin. Uskonnot, filosofiat ja rituaalit ja niiden kautta saadut kokemukset edellyttävät symbolisaation kehittyneisyyttä. Filosofioissa abstraktit käsitteet, symbolit ja vertauskuvat auttavat filosofeja ilmaisemaan monimutkaisia ajatuksiaan ja teorioitaan. Rituaalinen sekä uskonnollinen käyttäytyminen vilisee symboleja, jotka ymmärretään symbolisaatiokyvyn avulla.

Symbolisaatiokyky mahdollistaa myös terapeuttisen työn psyykkisten konfliktien selvittämisessä ja mielen tiedostamattomien osien tutkimisessa. Symbolisaatiokyky on psyykkinen prosessi, jonka avulla muutamme konkreettisia asioita, tunteita ja ajatuksia abstrakteiksi symboleiksi tai merkeiksi. Se auttaa meitä ilmaisemaan syvempiä tunteita, käsittelemään vaikeita kokemuksia ja ymmärtämään maailmaa moniulotteisemmin. Se mahdollistaa yhteyksien luomisen erilaisten ideoiden, objektien ja tunteiden välille, ja se on välttämätön työkalu kommunikointiin, oppimiseen ja itsensä ilmaisuun – se on taito, joka vaikuttaa kaikkiin osa-alueisiin elämässämme.

Kyky symboliseen ajatteluun on ihmiselle synnynnäistä. Esimerkkinä unet joita uneksumme elämän alusta alkaen. Kun lapsi oppii siirtämään turvantunteensa nalleen äidin poissaollessa, tulee nallesta lohdutusobjekti, eli se symboloi äidin antamaa turvaa. Lapsi luo vahvan tunnesiteen esineeseen, koska se tarjoaa lohtua ja turvaa äidin poissaollessa. Tällaiset esineet voivat auttaa lasta käsittelemään eroahdistusta ja antavat hänelle tunteen turvallisuudesta ja lohdutuksesta.

Tämä ilmiö kuvaa lapsen luontaista kykyä luoda emotionaalinen side ja turvallisuudentunne esineeseen tai symboliin, kun hän tarvitsee sitä. Se on osa lapsen terveen emotionaalisen kehityksen prosessia, ja se auttaa häntä rakentamaan itseluottamusta ja itsenäisyyttä. Samalla tavalla koko myöhempi symbolisaatiokyvyn kehittyminen on äärimmäisen tärkeää, sillä se mahdollistaa monimutkaisemmat ja rikkaammat symboleja hyödyntävät mielentoiminnot.


"Symbolisaatiokyky on psyykkinen prosessi, jonka avulla muutamme konkreettisia asioita, tunteita ja ajatuksia abstrakteiksi symboleiksi tai merkeiksi. Se auttaa meitä ilmaisemaan syvempiä tunteita, käsittelemään vaikeita kokemuksia ja ymmärtämään maailmaa moniulotteisemmin."

Symbolisaatiokyvyn tärkeä kehitysaskel tapahtuu, kun lapsi alkaa oppia kieltä ja sanoja. Sanat ovat symboleita, jotka edustavat esineitä, käsitteitä ja tunteita. Lapsi oppii nimeämään asioita ja ilmaisemaan itseään sanojen avulla, mikä on merkittävä askel symbolisaatiokyvyn kehittymisessä. Leikki ja mielikuvituksen käyttäminen ovat myös keskeisiä symbolisaatiokyvyn kehityksen kannalta. Lapset käyttävät mielikuvitusleikkejä esittääkseen tilanteita, rooleja ja tarinoita, sekä käsitelläkseen tunteita. Tämä auttaa heitä harjoittamaan symbolista ajattelua ja kokeilemaan erilaisia ilmaisuja. Symbolisaatiokyvyn kehitys liittyy myös keskeisesti lapsen kognitiiviseen kehitykseen. Kun lapsi kypsyy ajattelussaan ja taidossaan yhdistää asioita abstraktisti, hänen symbolisaatiokykynsä monipuolistuu. Hän voi alkaa ymmärtää symbolien, kuten lukujen ja kirjainten, matemaattisia ja kirjallisia merkityksiä.Symbolisaatiokyvyn kehittyneisyys ja sen emotionaaliset vaikutukset


Symbolisaatiokyvyn kypsyys on siis välttämätöntä kehittyneempien psyyken toimintojen kannalta. Yksilön symbolisaatiokyky voi kuitenkin olla paremmin tai heikommin kehittynyttä. Kyvykkyyden kehittyneisyyttä voi ajatella jatkumona, jonka toisessa päässä on vaikeus käyttää symbolisaatiokykyä ja toisessa erinomaiset kyvyt. Sijoitumme kaikki jollekin kohtaa tätä janaa. Asiasta ja tilanteesta riippuen kykymme saattavat vaihdella. On olemassa joitakin selkeitä viitteitä siitä, kuinka ongelmat symbolisaatiokyvyssä ilmenevät. Seuraavassa keskityn lähinnä emotionaalisiin vaikutuksiin.


Vaikeudet tunteiden ilmaisussa saattavat olla viite symoblisaatiokyvyn vaillinaisuudesta. Yksilö saattaa kamppailla tunteiden tunnistamisen ja ilmaisemisen kanssa. Tämä puolestaan voi johtaa niiden tukahduttamiseen tai vaikeuksiin käsitellä tunteita terveellä tavalla. Hänen voi olla vaikea muodostaa syviä ja merkityksellisiä ihmissuhteita, koska ei pysty ilmaisemaan tunteitaan tai ymmärtämään toisten ihmisten tunneilmaisuja riittävällä tavalla. Hän voi kohdata vaikeuksia kommunikoida osuvasti, johtaen helpommin väärinkäsityksiin ja konflikteihin.


Symbolisaatiokyvyn puute voi vaikuttaa unien ja mielikuvien tukahtumiseen, mikä köyhdyttää sisäistä maailmaa ja vaikeuttaa tiedostamattomien toiveiden ja pelkojen käsittelemistä. Se vaikuttaa myös kykyyn ymmärtää taiteen tai mystiikan kieltä ja ilmaisua, jotka ovat vertauskuvallisia ja arkkityyppisiä.


"Ensimmäinen askel symbolisaatiokyvyn kehittämiseksi on ymmärtää sen olemassaolo ja tiedostaa sen merkityksellisyys. Toinen on tunnistaa, että psyykkiset prosessit eivät aina ole suoria ja ilmeisiä, ja että symboleilla on voimakas vaikutus tunteisiin ja toimintaan."

Omaksi itseksi kehittymisen kannalta surullisin haittatekijä on vaikeus oppia tuntemaan itseään, sillä symbolisaatiokyvyn heikkous vaikeuttaa alitajuisten psyykkisten konfliktien ja ristiriitojen käsittelyä. Se estää yksilöä ymmärtämästä syvempiä puolia itsestään ja tiedostamattomia motiivejaan. Siten symbolisaatiokyvyn heikkous on yhteydessä myös erilaisiin psyykkisiin häiriöihin, kuten masennukseen, ahdistukseen tai persoonallisuushäiriöihin.


Kuinka kehittää symbolisaatiokykyä


Asialle voi onneksi tehdä jotain vielä aikuisuudessa, sillä keinoja symbolisaatiokyvyn kehittämiseksi on monia. Psykoterapia pyrkii siihen vuorovaikutuksen keinoin. Psykoterapeutin tehtävänä on auttaa löytämään ilmaisuja ja nimiä tunteille ja psyyken eri puolille, jotka ovat olleet aiemmin vaikeasti tavoitettavissa. Mutta psykoterapia on vain yksi keino monien joukossa. Mielikuvaharjoittelu, meditaatio, taide, omien unien pohdiskelu, kaikenlainen itsereflektioon pyrkivä toiminta, tiedon hankkiminen, rituaaleihin osallistuminen, intuition kehittäminen, erilaisten symbolien herättämien assosiaatioketjujen tarkasteleminen - mainitakseni vain muutamia esimerkkejä.


Ensimmäinen askel symbolisaatiokyvyn kehittämiseksi on ymmärtää sen olemassaolo ja tiedostaa sen merkityksellisyys. Toinen on tunnistaa, että psyykkiset prosessit eivät aina ole suoria ja ilmeisiä, ja että symboleilla on voimakas vaikutus tunteisiin ja toimintaan. Näiden jälkeen voi harjoittaa symbolisaatiokykyään jollakin itselleen parhaiten soveltuvalla menetelmällä, esimerkiksi pitämällä unipäiväkirjaa ja yrittämällä tulkita uniaan. Näemme unia, jotka ovat täynnä symboleita ja mielikuvia. Unet voivat tarjota tietoa tai ilmaista piileviä tunteita ja toiveita. On hämmästyttävää, miten ihminen uniensa kautta saattaa päästä käsiksi tietoiselta mieleltä saavuttamattomissa olevaan informaatioon. Vuosikymmenten saatossa olen toistuvasti törmännyt, ja itsekin kokenut, kuinka unet voivat antaa yliluonnolliselta tuntuvan tarkkaa tietoa asioista, joita päivätajunta ei tavoita.Voi myös kokeilla mielikuvituksen käyttöä, leikkiä sekä luovia ja erilaisia symboleja hyödyntäviä menetelmiä miettien samalla, mitä yrittää symbolien kautta saada ilmaistua tai mitä tunteita välitettyä. Oman ainutlaatuisen itseyden kehittämisessä symbolit voivat auttaa yksilöä ymmärtämään ja integroimaan eri puoliaan ja saavuttamaan henkilökohtaista kasvua. Unien, mielikuvien ja symbolien kautta on tehokasta selvitellä omia psyykeen kysymyksiä.


Itsetutkiskelu ja -reflektio ovat avain kaikkeen kehitykseen. On tärkeää varata aikaa itsensä tutkimiseen, jos haluaa laajentaa kyvykkyyttään ymmärtää syvempiä kerroksia itsessään. Itseltään voi kysyä kysymyksiä, käydä keskusteluja eri persoonallisuuden puolien kanssa, pohtia tunteitaan ja motiivejaan sekä uskaltautua kokeilemaan mielikuvituksen siivittämiä ilmaisutapoja. Tärkeintä on olla avoin uusille oivalluksille ja kokemuksille.

Symbolisaatiokyky on ihmiselle välttämätön taito itsensä kehittämisessä ja psyykkisessä kasvussa. Se on myös olennainen seikka intuition käytössä. Se auttaa meitä ymmärtämään syvemmin itseämme ja edistämään henkilökohtaista hyvinvointia. Kun opimme ymmärtämään ja käyttämään symbolisia ilmaisuja, avaamme oven syvemmälle itsetuntemukselle ja kasvulle.

Commenti


Photo © Minna Kirsi

bottom of page